ค้นหา

[wpseo_breadcrumb]

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้า” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า พระองค์ไม่ได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ให้เราลองมาดูพระวจนะของพระองค์ในข้อพระคัมภีร์ยอห์น 10:30…

ความรักของพระคริสต์คืออะไร?

คำถาม: ความรักของพระคริสต์คืออะไร? คำตอบ: วลี “ความรักของพระคริสต์” ตรงข้ามกับ “ความรักเพื่อพระคริสต์” หมายถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติ กล่าวได้ย่อๆ ว่า…

พระเยซูเป็นใคร

พระเยซูคริสต์เป็นใคร?

พระเยซูคริสต์เป็นใคร? ไม่เหมือนกับคำถามที่ว่า “พระเจ้ามีอยู่จริงไหม?” น้อยคนจะถามว่าพระเยซูคริสต์มีอยู่จริงไหม โดยทั่วไปผู้คนยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์และทรงอยู่ในโลกนี้ที่ประเทศอิสราเอลเมื่อเกือบ 2000 ปีที่ผ่านมา การถกเกิดขึ้นเมื่อหลักฐานแสดงตัวตนของพระองค์ถูกนำมาอภิปราย เกือบทุกศาสนามีหลักสอนว่าพระเยซูคือผู้เผยพระวจนะ หรืออาจารย์ที่ดี…

ฉันจะรู้แน่ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองต่อเราในสามทาง คือ ทางการทรงสร้าง, ทางพระวจนะของพระองค์, และทางพระบุตรของพระองค์คือ พระเยซูคริสต์ หลักฐานพื้นๆ ที่พิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั้นคือ สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว…