fbpx Skip to content

ค้นหา

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้ว่าอย่างไร? ในพระคัมภีร์มีไดโนเสาร์หรือไม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้ว่าอย่างไร? ในพระคัมภีร์มีไดโนเสาร์หรือไม่? คำตอบ: หัวข้อเกี่ยวกับไดโนเสาร์ในพระคัมภีร์เป็นส่วนย่อยของหัวข้อใหญ่ที่มีการถกเถียงกันตลอดมาในแวดวงคริสเตียนเกี่ยวกับ ยุคต่าง ๆ…

สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ ได้ขึ้นสวรรค์ไหม? สัตว์เลี้ยง/สัตว์ต่าง ๆ มีจิตวิญญาณไหม?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าสัตว์/สัตว์เลี้ยงมี “วิญญาณจิต” หรือไม่ หรือ สัตว์/สัตว์เลี้ยงจะได้ไปสวรรค์หรือไม่ แต่เราสามารถใช้หลักการทั่วไปในพระคัมภีร์ทำความเข้าใจหัวข้อนี้ได้

การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง – เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: การสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง – เป็นความบาปหรือไม่ตามพระคัมภีร์? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนหรือบอกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นความบาป แต่ว่าการกระทำที่นำไปสู่การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นความบาปแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัย…

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับเรื่องการรักร่วมเพศว่าอย่างไร? การรักร่วมเพศเป็นความบาปหรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์บอกอยู่ตลอดเวลาว่าการรักร่วมเพศเป็นความบาป (ปฐมกาล 19:1-13;…

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับการหย่าและการแต่งงานใหม่? คำตอบ: ในเบื้องต้น ไม่ว่าเราจะมองมุมไหนเกี่ยวกับการหย่าร้าง ประการสำคัญคือให้เรานึกถึงข้อพระคัมภีร์มาลาคี 2:16ก…

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการพนัน? การพนันเป็นความบาปหรือไม่?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการพนัน? การพนันเป็นความบาปหรือไม่?คำตอบ: การพนันสามารถพูดได้ว่าเป็น “การเสี่ยงเงินเพื่อทวีคูณเงินในบางอย่างที่เสียเปรียบ” พระคัมภีร์ไม่ได้ตัดสินว่าการพนัน, การเสี่ยงโชค…

พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร?

<script src=”//assets.adobedtm.com/29020c00a73a/f1000fc12360/launch-52bc623a1ff7.min.js” async></script> คำถาม: พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร? คำตอบ:ก่อนอื่นให้เรามาดูกันว่าพระวจนะของพระเจ้า, พระคัมภีร์, อธิบายคำว่า “ความรัก” ว่าอย่างไร…

พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น?

คำถาม: พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น? คำตอบ: เป็นความรู้สึกที่ดีว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนในโลก พระธรรมยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”…

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ? คำตอบ: “ ฉันเป็นคนดีคนหนึ่ง ดังนั้นฉันก็ไปสวรรค์ได้ ” “ โอเค ถึงแม้ฉันจะทำเรื่องไม่ดีบ้าง…

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?

คำถาม: พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? คำตอบ: พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้า” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า พระองค์ไม่ได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ให้เราลองมาดูพระวจนะของพระองค์ในข้อพระคัมภีร์ยอห์น 10:30…